facebook
youtube

U bevindt zich op:  Startpagina

Bedrijfsgegevens

VIPtouringcar.nl
Taxi & Tour P. van de Pol BV

Marconiweg 31
8071 RB Nunspeet


Telefoon: +31 (0)341 26 000 6
Telefax: +31 (0)341 25 31 04

info@viptouringcar.nlHet verzorgingsgebiedvan Taxi & Tour P. van de Pol BV per luxe touringcar omvat in Friesland de volgende plaatsen.

Augustinusga
Blauwverlaat
Boelenslaan
Buitenpost
Buweklooster
Drogeham
Gerkesklooster
Hamshorn
Harkema
Kootstertille
Kortwoude
Kuikhorne
Lutkepost
Ophuis
Rohel
Roodeschuur
Surhuisterveen
Surhuizum
Surhuizumer Mieden
Twijzel
Twijzelerheide
Ballum
Buren
Hollum
Nes
Abbenwier
Akkrum
Aldeboarn
Burstum
Dearsum
Domwier
Eagum
Easterboarn
Flânsum
Friens
Grou
Idaerd
Ingwert
Jirnsum
Naarderbuorren
Nes
Oude Schouw
Poppenhuzen
Poppenwier
Raerd
Reduzum
Roardhuzum
Sibrandabuorren
Spears
Terherne
Tersoal
Tsienzerbuorren
Warniahuizen
Warstiens
Warten
Wergea
Broeksterwâld
Damwâld
De Falom
Driezum
Feanwâlden
Feanwâldsterwâl
Kûkherne
Readtsjerk
Rinsumageast
Roodkerk
Sibrandahûs
Sijbrandahuis
Wâlterswâld
Westerein
Aalsum
Ald Terp
Anjum
Betterwird
Bollingawier
Bornwird
Bornwirdhuizen
Brantgum
Dijkshorne
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Drieboerehuizen
Ee
Engwierum
Ezumazijl
Foudgum
Groot Midhuizen
Hantum
Hantumerhoek
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Hiaure
Holwerd
Abbewier
Jouswier
Klein Midhuizen
Kletterbuurt
Lioessens
Metslawier
Moddergat
Morra
Mounebuorren
Nes
Niawier
Nieuwland
Oosternijkerk
Oostmahorn
Oostrum
Paesens
Raard
Reidswal
Steenvak
Stiem
't Schoor
Teijeburen
Ternaard
Tibma
Tilburen
Vijfhuizen
Visbuurt
Wetsens
Wie
Wierum
Bartlehiem
Blije
Boatebuorren
Burdaard
De Ryp
Farebuorren
Ferwert
Ginnum
Hallum
Hallumerhoeke
Hegebeintum
Jannum
Jislum
Lichtaard
Marrum
Reitsum
Tergrêft
Wânswert
Westernijtsjerk
Achlum
Arkens
Boer
Doijum
Dongjum
Fatum
Firdgum
Franeker
Herbaijum
Hitzum
Kie
Kiesterzijl
Kingmatille
Klooster Lidlum
Koehool
Lutjelollum
Miedum
Oosterbierum
Peins
Pietersbierum
Ried
Roptazijl
Salverd
Schalsum
Sexbierum
Sopsum
Tritzum
Tzum
Tzummarum
War
Zweins
Aldegea
Aldemardum
Bakhúzen
Balk
De Bargebek
Delburen
Ealahúzen
Harich
Heaburgen
Kolderwâlde
Murns
Murns
Nij Amerika
Nijemardum
Riis
Rûgehúzen
Skou
Sleat
Sondel
Trophorne
Westerein Harich
Wikel
De Blijnse
Harlingen
Midlum
Ungabuurt
Voorrijp
Wijnaldum
Bontebok
De Knipe
Gersloot
Heerenveen
Hoornsterzwaag
Jubbega
Katlijk
Luinjeberd
Mildam
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Oranjewoud
Oudehorne
Oudeschoot
Oudewegstervaart
Spitsendijk
Terband
Tjalleberd
Minnertsga
Nieuwebildtzijl
Nij Altoenae
Oude Bildtzijl
Sint Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Vijfhuizen
Vrouwenparochie
Zwarte Haan
Aldwâldmersyl
Augsbuurt-Lutjewoude
Burum
De Keegen
De Kolk
De Schans
Halfweg
Hûsternoard
Kettingwier
Kollum
Kollumeroudzijl
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Krab(be)buren
Leegte
Munnekezijl
Oudwoude
Triemen
Veenklooster
Warfstermolen
Westerburen
Westergeest
Wijgeest
Zandbulten
Zevenhuizen
Zwagerbosch
Goutum
Hempens
Hoek
Leeuwarden
Lekkum
Miedum
Noardein
Snakkerburen
Swichum
Teerns
Tjaard
Vierhuis
Wirdum
Wytgaard
Zuiderburen
Bartlehiem
Britsum
Cornjum
Finkum
Hijum
Jelsum
Oude Leije
Stiens
't Haantje
Tichelwurk
Vrouwbuurtstermolen
Bantega
Commissiepolle
Echten
Echtenerbrug
Eesterga
Follega
Lemmer
Oosterzee
Oosterzee-Buren
Schoterzijl
Zevenbuurt
Baaium
Baard
Bears
Boazum
Bonkwert
Britswert
De Grits
De Him
Easterein
Easterlittens
Easterwierrum
Fûns
Hesens
Hidaard
Hilaard
Hinnaard
Hoekens
Hoptille
Húns
Iens
Itens
Jellum
Jeth
Jorwert
Leons
Lytsewierrum
Makkum
Mantgum
Meilahuzen
Montsamabuorren
Reahûs
Rewert
Rien
Skillaerd
Skrins
Skyldum
Spannum
Swaenwert
't Heechhout
Tjeppenboer
Trijehuzen
Tsjeintgum
Tsjerkebuorren
Waaksens
Wammert
Weakens
Weidum
Wieuwens
Winsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wommels
Yndyk
Beetgum
Beetgumermolen
Berlikum
Blessum
Boksum
Deinum
Dronrijp
Engelum
Marssum
Menaldum
Ritsumazijl
Schingen
Slappeterp
Wier
Aekinga
Appelscha
Boekhorst
De Knolle
Donkerbroek
Elsloo
Fochteloo
Haule
Haulerwijk
Hoog-Duurswoude
Laag-Duurswoude
Langedijke
Makkinga
Moskou
Nijeberkoop
Oldeberkoop
Oosterwolde
Petersburg
Ravenswoud
Terwisscha
Tronde
Veneburen
Venekoten
Waskemeer
Weper
Weperpolder
Willemstad
Zuidhorn
Zuidhoorn
Bakkeveen
Beetsterzwaag
Drachten Azeven
Frieschepalen
Gorredijk
Grootwijngaarden
Haneburen
Heidehuizen
Hemrik
Hemrikerverlaat
Jonkerslân
Klein Groningen
Kortezwaag
Langezwaag
Lippenhuizen
Luxwoude
Nieuwe Vaart
Nij Beets
Olterterp
Oosterend
Selmien
Siegerswoude
Sparjebird
Terwispel
Tijnje
Uilesprong
Vosseburen
Wijnjeterpverlaat
Wijnjewoude
Schiermonnikoog
Akmarijp
Ballingbuur
Boornzwaag
Boornzwaag over de Wielen
Broek-Noord
De Rijlst
Dijken
Doniaga
Finkeburen
Goingarijp
Haskerdijken
Haskerhorne
Heide
Idskenhuizen
Joure
Langweer
Legemeer
Nieuwebrug
Nijehaske
Oldeouwer
Oudehaske
Ouwsterhaule
Ouwster-Nijega
Polle
Rohel
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottum
Scharsterbrug
Sint Nicolaasga
Sintjohannesga
Snikzwaag
Spannenburg
Sythuizen
Terkaple
Teroele
Tjerkgaast
Vegelinsoord
Vierhuis
Boornbergum
Buitenstverlaat
De Gaasten
De Kooi
De Tike
De Veenhoop
De Wilgen
Drachten
Drachtstercompagnie
Egbertsgaasten
Galhoeke
Goëngahuizen
Houtigehage
Kortehemmen
Luchtenveld
Middelburen
Nijega
Opeinde
Opperburen
Oudega
Rottevalle
Smalle Ee
Sytebuorren
Uiteinde
Wierren
Zandburen
Loënga
Offingawier
Sneek
Ysbrechtum
Abbegaasterketting
Abbegea
Aldegea
Allingawier
Annabuorren
Arum
Atzeburen
Baarderburen
Baburen
Blauhûs
Boalsert
Bolsward
Burgwerd
Cornwerd
De Blokken
De Gaastmar
De Hel
De Hommerts
De Lytse Gaastmar
Dedgum
Dijksterburen
Doniaburen
Draeisterhuzen
Drylts
Easthim
Eemswoude
Engwier
Exmorra
Exmorra
Exmorrazijl
Ferwoude
Feytebuorren
Fijfhûs
Folsgeare
Gaast
Galamadammen
Gau
Goaiïngea
Gooium
Grauwe Kat
Greonterp
Grote Wiske
Harkezijl
Hartwerd
Hayum
Heech
Hemert
Hichtum
Hieslum
Himmelum
Hylpen
Idsegahuizum
Idserdaburen
Idzegea
It Fliet
Jonkershuizen
Jousterp
Jouswerd
Jutryp
Kampen
Kimswerd
Kleine Wiske
Kooihuizen
Kornwerderzand
Koudehuizum
Koudum
Kûfurderrige
Laaksum
Lippenwoude
Lollum
Longerhouw
Longerhouw
Lytshuzen
Makkum
Molkwar
Nijbuorren
Nijesyl
Nijhuizum
Nijlân
Nykleaster
Oosthem
Osingahuzen
Parrega
Piaam
Pikesyl
Pingjum
Remswerd
Rytseterp
Sânfurd
Scharneburen
Schettens
Schraard
Sjungadijk
Skarl
Skearnegoutum
Smelbrêge
Starum
Strand
Tjerkwerd
Toppenhuzen
Tsjalhuzum
Turns
Twellingea
Vierhuizen
Vissersburen
Wâldsein
Warkum
Warns
Westhim
Witmarsum
Wolsum
Wonneburen
Wons
Yndyk
Ypekolsgea
Zurich
Baaiduinen
Formerum
Hee
Hoorn
Kaard
Kinnum
Landerum
Lies
Midsland
Midsland aan Zee
Oosterend
Seerijp
West aan Zee
West-Terschelling
Aldtsjerk
Bartlehiem
Bartlehiem
Burgum
Earnewâld
Eastermar
Garyp
Gytsjerk
Gytsjerksterhoeke
Hurdegaryp
Iniaheide
It Heechsân
Jistrum
Lytse Geast
Mûnein
Noardburgum
Oentsjerk
Quatrebras
Ryptsjerk
Sigerswâld
Skûlenboarch
Sumar
Sumarreheide
Suwâld
't Wytfean
Tergrêft
Tytsjerk
Wyns
Zevenhuizen
Oost Vlieland
Blesdijke
Boekelte
Boijl
De Blesse
De Hoeve
Gracht
Langelille
Munnekeburen
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijelamer
Nijetrijne
Noordwolde
Noordwolde-zuid
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldetrijne
Peperga
Rijsberkampen
Scherpenzeel
Slijkenburg
Sonnega
Steggerda
Ter Idzard
Vinkega
Wolvega
Zandhuizen